Blizzard Box Blitz

Hnub Tuesday, Kaum Hlis 25, 2016 (Txhua hnub)
6325 Sandburg Rd
Hav Hav Zoov, Nyob MN 55427
Cov pluas noj raug ntim ntawm Thib Ob Sau Heartland.

Lub Blizzard Box Blitz yog ib qho kev tshwm sim txhua xyoo uas Meals on Wheels tuaj pab dawb pob khoom noj khoom haus ruaj khov hauv Blizzard Boxes. Dab tsi yog Blizzard Box? Nws yog cov pluas mov uas tau xa mus rau Meals on Wheels cov neeg tuaj yeem khaws cia thiab siv thaum huab cua tsis zoo thiab Muaj Pluas Noj ntawm Cov Log tsis tuaj yeem ua tawm ntawm txoj kev xa zaub mov.

Xyoo no, cov neeg tuaj yeem pab npaj ntau dua 10,000 zaub mov kom pab cov neeg tau txais zaub mov hla lub xeev Minnesota caij ntuj no. Nrog rau kev ua haujlwm ib hnub, peb cov neeg ua haujlwm pab dawb yuav pab ua kom paub tseeb tias peb cov neeg tau txais kev pab yuav muaj qee yam noj thaum huab cua tiv thaiv cov zaub mov tsis tu ncua