Cov ntaub ntawv hais txog kev xa zaub mov thaum lub sijhawm COVID-19

Cov Pluas Noj ntawm Cov Log hauv lub Nroog Ntxaib yog ua haujlwm txuas ntxiv xa cov Pluas Noj ntawm Cov Log mus thoob plaws Coronavirus / COVID-19 Kev Muaj Kab Mob Kis. Nov yog yam koj yuav tsum paub txog thaum peb txuas ntxiv muab cov kev pabcuam tseem ceeb no: