Hnub so Easter kaw rau hnub Friday, Plaub Hlis 19

Cov kev pabcuam hauv zej zog hauv qab no raug kaw nyob rau hauv kev ua raws li Good Friday rau hnub Friday, Plaub Hlis 19:

CES Pluas Noj Ntawm Cov Log
CROSS Pluas Noj Ntawm Cov Log
Gladstone Pluag Noj Ntawm Cov Log
Cov Hastings Cov Pluas Noj rau Log
Merrick Cov Zej Zog Pab Khoom Noj Ntawm Cov log
Tsev Kawm Hauv Nroog Roseville Noj Khoom Ntawm Lub Log

Rau cov hnub so kaw xws li qhov no, cov kev pab cuam xa zaub mov ntxiv ua ntej rau cov neeg siv khoom tam sim no. Metro Food on Wheels chaw ua hauj lwm qhib li niaj zaus thiab tuaj yeem ua txhua qhov kev thov tshiab rau kev pabcuam.