TUAJ-19 txoj kev pab pub dawb rau cov tau 50+

Noj mov ntawm lub log noj mov

Thoob plaws txoj hau kev no-19 kev kis thoob ntiaj teb, Twin Cities Pluas Mov Cov Pluas Noj tau sib zog npaj zaub mov rau txhua tus neeg xav tau kev pab tsis hais lawv lub peev xwm…

Txuas Ntxiv Mus