Muab Khoom Plig Xyoo Kawg Rau Cov Neeg Laus hauv Qhov Chaw Xav Tau

Koj tuaj yeem ua koj feem ua cov khoom noj muaj txiaj ntsig zoo rau koj cov neeg nyob ze thaum xav tau lub caij ntuj no. Koj txoj kev koom tes yuav pab ua kom txhua tus neeg xav tau mov noj sov uas xa los ntawm cov neeg nyob sib ze tau siv Meals on Wheels!

Qhia rau cov neeg nyob ib ncig koj tias koj tab tom xav txog lawv los ntawm kev pub nyiaj hauv qab!

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024