Tiv tauj peb

Cov Pluas Noj rau Cov Log yog lub koom haum ntawm 32 thaj chaw muab mov noj hauv nroog uas pabcuam Minneapolis / St. Paul cheeb tsam chaw. Koj tuaj yeem tiv toj nrog peb nyob rau ntau txoj hau kev:

- Yog tias koj tab tom nrhiav yuav pib qhov kev noj mov, sau npe ntawm no. Thov nco ntsoov tias peb pabcuam Minneapolis / St. Paul cheeb tsam chaw. Yog tias koj xav tau txais zaub mov thiab tsis nyob hauv Minnesota, thov mus saib foodsonwheelsamerica.org los txiav txim siab saib txoj kev pab noj mov twg thiaj yog rau koj.

- Yog koj xav ua haujlwm pub dawb, sau npe ntawm no. Thov nco ntsoov tias muaj cib fim pab dawb tsuas yog nyob rau Minneapolis / St. Paul cheeb tsam chaw.

Koj tseem tuaj yeem hu rau peb hauv xov tooj ntawm 612.623.3363 thiab xa ntawv hauv Xov tooj Metro Meals rau Log, 1200 Washington Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415.

Rau lwm cov lus nug, ua daim ntawv no kom tiav thiab peb mam li tiv tauj nrog koj.

Tiv Tauj Peb