Muab cov khoom noj muaj haus thawm niaj thawm xyoo: Ua tus txhawb nqa!

Tsis hais lub caij twg los xij, kev tshaib plab tsis so ib pliag. Yog vim li cas peb thiaj li thov koj los ua tus txhawb nqa hnub no!

Thaum koj dhau los ua cov nyiaj pub dawb, koj tau cog lus rau kev pub nyiaj txhua hli rau Meals on Wheels uas tau txiav tawm los ntawm koj daim credit lossis debit card. Koj tau txais kev yooj yim ntawm kev tsuas yog nkag mus rau koj cov ntaub ntawv pub dawb ib zaug, thaum ua lub sijhawm sib koom tes txhawb nqa txoj kev xa zaub mov zoo rau cov neeg laus uas xav tau!

Peb lub hom phiaj yog ntxiv 35 qhov txhawb nqa tshiab - ntawm txhua qib - ua ntej thaum xaus ntawm lub caij ntuj sov. Puas yog koj nyob hauv?

Ua tus pub nyiaj txhawb nqa hnub no!