Ua tsaug rau koj! Ib tus tswv cuab ntawm peb cov neeg ua haujlwm yuav ntsib nrog hauv 3-5 hnub ua haujlwm kom paub meej tias pib ua haujlwm ntawm kev noj mov