Txhawb nqa koj cov neeg zej zog laus nrog kev pub dawb!

Pab saib xyuas cov kev pab cuam Meals on Wheels hauv zos tuaj yeem pab txhua tus neeg xav tau zaub mov hauv 2023! Koj qhov kev txhawb nqa nqa khoom noj muaj txiaj ntsig thiab kev sib raug zoo rau koj cov neeg nyob ze!

Pub tam sim no!