Qhia cov lus rau cov neeg txais kev noj mov

Noj mov ntawm lub log, sau ib daim ntawv rau cov laus hnub no.

Lub sijhawm ib lub sijhawm thaum peb txhua tus raug cais los ntawm cov neeg peb mob siab txog, peb thov caw koj los qhia cov lus rau cov neeg uas tau txais Cov Pluas Noj ntawm Cov Log. Thov siv sijhawm li mentsis los qhia cov lus ntawm no kom cov neeg uas peb tau pab paub tias koj xav txog lawv.

Peb yuav muab qee cov xov xwm no sau rau hauv peb cov xov xwm social media raws li peb txhua tus ua haujlwm ua ke kom dhau qhov kab mob sib kis no. Ua tsaug rau koj thiab nyob nyab xeeb!

Qhia koj cov lus:

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024