Txiag Nyiaj Txiag

Bloomington thiab Eden Prairie Pluas Noj Ntawm Cov Log yog lub koomhaum koom nrog cov khoom noj khoom haus Metro Meals on Wheels thiab tswj lawv tus Thawj Coj Thawj Coj. Lawv tab tom nrhiav tus kws khaws nyiaj rau lawv pawg thawj coj.

Lub luag haujlwm tseem ceeb:

  • Koom nrog rau Pab Pawg Thawj Coj Sablaj peb hlis twg thiab lwm lub rooj sib tham raws li xav tau
  • Txheeb xyuas cov ntawv qhia nyiaj txhua hli
  • Tswj cov txhab nyiaj tsis tau paj
  • Pab Tus Thawj Coj Nyiaj Txiag Hauv Kev Npaj Nyiaj Txiag Txhua Xyoo
  • Saib xyuas thiab kos npe rau tsoomfwv cov ntaub ntawv hais qhia ib xyoos puag ncig
  • Ua haujlwm rau pawg neeg peev txheej rau Cov Thawj Coj

Kev:

  •  Yuav tsum ntseeg hauv lub luag haujlwm ntawm Bloomington Eden Prairie Cov Pluas Noj ntawm Cov Log
  •  Nkag siab txog cov ntaub ntawv nyiaj txiag, kev siv nyiaj txiag thiab kev tswj hwm nyiaj txiag txhua yam.

Yuav Thov Li Cas:

Thov xa email rov pib rau Nita Hughes ntawm [email protected].