Huab cua tsev kaw rau hnub Monday, Peb Hlis 5

Twin Cities Meals on Wheels cov kev pab cuam muab Blizzard Boxes (khoom noj xwm txheej ceev) rau cov neeg tau txais thaum lub caij nplooj zeeg.

Cov khoos kas hauv zej zog hauv qab no yuav tsis xa zaub mov rau hnub Monday, Peb Hlis 5, vim tias lub caij ntuj no yuav muaj cua daj cua dub loj los txog yuav ua rau Nroog Ntxaib:…