Pub lub tsheb lossis tsheb

Koj tuaj yeem muab lub hom phiaj tshiab rau lub tsheb qub, tsheb thauj khoom, RV, lossis lub nkoj los ntawm kev tig mus rau hauv cov nyiaj ntsuab los pab daws cov neeg laus nyob ib leeg thiab kev tshaib kev nqhis hauv peb lub zej zog. Pub koj lub tsheb mus rau Meals on Wheels yog ib qho yooj yim thiab cuam tshuam los ntawm peb kev koom tes nrog CARS, Inc.

Peb txais txhua hom tsheb rau kev pub dawb

Peb lees txais cov tsheb feem ntau, khiav lossis tsis ua, suav nrog tsheb, tsheb thauj khoom, tsheb thauj khoom, nkoj, RVs, maus taus, chaw pw hav zoov, tsheb off-road, dav hlau, khoom hnyav, tshuab ua liaj ua teb, thiab feem ntau lwm yam tsheb tsav.

Yuav Ua Li Cas Pub Koj Lub Tsheb lossis Tsheb

Kev pub dawb yog ib qho yooj yim, pub dawb, thiab ruaj ntseg! Peb hloov tsheb mus rau hauv nyiaj ntsuab, uas dhau los ua kev txais tos pub dawb. Koj qhov khoom plig tuaj yeem tsim nyog tau txais kev txiav se tawm, thiab koj zam tus nqi thiab tsis yooj yim ntawm kev kho lossis muag lub tsheb uas koj tsis xav tau.

  1. Txhawm rau pib, hu rau 844-583-8227 lossis ua kom tiav daim ntawv pub dawb no yooj yim.
  2. Teem caij koj tuaj tos dawb thiab yooj yim.
  3. Tau txais daim ntawv txais nyiaj pub dawb rau koj qhov khoom plig pub dawb. Koj yuav tau txais kev txiav se tawm yog tias koj yog tus neeg them se cov khoom!

FAQs rau tsheb pub dawb

Tsis yog. Tsis muaj nqi rau tus pub dawb. Tag nrho cov nuj nqis raug txiav tawm ntawm tus nqi muag tag nrho, thiab yog tias tus nqi puas tau tshaj tus nqi, cov nqi no raug them los ntawm CARS, peb lub chaw pabcuam tsheb pub dawb.

Txhua lub tsheb raug txiav txim siab! Peb siv zog lees txais txhua hom tsheb pub dawb, khiav lossis tsis ua, suav nrog tsheb, tsheb thauj khoom, tsheb thauj khoom, nkoj, RVs, maus taus, chaw pw hav zoov, tsheb off-road, dav hlau, khoom hnyav, tshuab ua liaj ua teb, thiab feem ntau lwm yam tsheb tsav. Xav paub seb peb puas tuaj yeem txais koj lub tsheb, thov ua kom tiav daim ntawv pub dawb tsheb online yooj yim no, lossis hu rau CARS tus xov tooj hu dawb ntawm 844-583-8227 thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua.

CARS muaj xya hnub hauv ib lub lis piam. Thov hu rau 844-583-8227 lossis email [email protected] kom tau txais cov lus teb rau koj cov lus nug.

Sijhawm Ua Haujlwm (ET):

8:00 teev sawv ntxov – 9:00 teev tsaus ntuj (ET), Mon – Fri
9:00 teev sawv ntxov - 8:00 teev tsaus ntuj (ET), Hnub Saturday
11:00 - 7:30 p.m. (ET), Hnub Sunday

Qhov no txawv ntawm lub xeev mus rau ib lub xeev. Txhua Tus Neeg Sawv Cev Pabcuam Hauv Lub Tsheb tau nruab nrog 50-lub xeev cov lus qhia rau cov kauj ruam tsim nyog hauv txhua lub xeev thiab yuav qhia koj txog cov kauj ruam no thaum lub sijhawm pub dawb.

Tsis yog. Rau cov xeev uas yuav tsum tau muaj, koj tuaj yeem pub dawb rau koj lub tsheb yam tsis muaj daim ntawv pov thawj smog lossis tshuaj xyuas kev nyab xeeb.

Yog lawm! Peb tuaj yeem txais ntau lub tsheb, khiav lossis tsis ua haujlwm. Txawm li cas los xij, nws yuav tsum yog nyob rau hauv ib thooj thiab towable, muaj lub cav, thiab cov tsheb thauj khoom tuaj yeem siv tau. Xav paub seb peb puas tuaj yeem txais koj lub tsheb, thov ua kom tiav daim ntawv pub dawb tsheb online yooj yim no, lossis hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm 844-583-8227 thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua.

Nws txawv, yog li thov tos kos lub npe kom txog thaum tom qab koj tau tham nrog tus neeg muag khoom tuaj tos koj lub tsheb vim lawv yog cov kws tshaj lij hauv koj cheeb tsam. Yog tias koj muaj lus nug, koj tuaj yeem hu rau 844-583-8227 tham nrog tus neeg sawv cev.

Yog lawm! Peb qhov kev pabcuam tsheb pub dawb tuaj yeem muab tsheb thauj khoom sai thiab yooj yim thauj thiab thauj mus txog qhov twg hauv 50 lub xeev. Yog xav paub seb peb puas tuaj yeem txais koj lub tsheb, thov thov ua kom tiav daim ntawv pub dawb tsheb online yooj yim no, lossis hu rau 844-583-8227 thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua.

Thaum koj tau muab CARS nrog tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog los ntawm daim ntawv pub dawb tsheb hauv online lossis hauv xov tooj nrog Tus Neeg Sawv Cev Pab Txhawb Lub Tsheb, lawv yuav npaj kom muaj lub tuam txhab muaj ntawv tso cai nqa tsheb tuaj tos koj lub sijhawm yooj yim rau koj. Lub tsheb yuav raug khaws thiab coj mus rau qhov chaw muag khoom uas nws yuav muag - txhua yam tsis tau them nqi rau koj.

Muaj ntau zaus, thaum cov ntaub ntawv pub dawb tau tsim, CARS tuaj yeem teem caij lub tsheb tuaj tos ntawm qhov pib hu. Hauv lwm qhov xwm txheej, lawv yuav hu rau koj li ntawm ob mus rau peb hnub ua haujlwm kom teem sijhawm teem sijhawm yooj yim nrog tus neeg muag khoom nyiam. Yog tias koj xav tau koj lub tsheb tuaj tos sai dua, thov qhia rau Tus Neeg Sawv Cev Pab Txhawb Lub Tsheb Paub thaum koj hu thawj zaug. Lawv yuav ua qhov zoo tshaj plaws kom haum koj lub sijhawm. Yog xav paub ntxiv txog koj lub tsheb pub dawb, thov hu rau CARS ntawm 844-583-8227.

Cov tsheb pub dawb raug muag los ntawm kev lag luam tsheb siv thiab muab nyiaj txiag tseem ceeb rau Metro Food on Wheels. CARS ua haujlwm nrog lub network loj heev ntawm thoob tebchaws thiab cov neeg muag khoom ywj pheej los muag lub tsheb thiab ua kom tau nyiaj pub dawb ntau tshaj plaws. Lawv txheeb xyuas tus nqi muag khoom thiab kev ua haujlwm tsis tu ncua txhawm rau txhim kho cov txheej txheem thiab xyuas kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rov qab rau Metro Food on Wheels thiab ua kom cov neeg pub nyiaj tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Rau cov khoom tshwj xeeb lossis cov khoom tshwj xeeb uas tau pub dawb, lawv yuav siv lwm txoj hauv kev los muag lub tsheb los pab kom tau txais nyiaj ntau tshaj plaws rau txhua qhov pub dawb.

CARS muaj ntau qhov chaw muag khoom thiab ua haujlwm nyuaj los nrhiav tus neeg yuav khoom zoo tshaj plaws rau txhua lub tsheb. Tag nrho cov txheej txheem muag khoom yuav siv sijhawm plaub mus rau 12 lub lis piam. Cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los ntawm koj lub tsheb pub dawb raug xa mus rau Metro Food on Wheels hauv tsib hnub ua haujlwm thaum tau txais kev muag khoom tau los ntawm CARS auction los yog cov neeg muab khoom ncaj qha.

Hauv ntau lub xeev, koj yuav xav tau lub npe meej rau lub tsheb. Tab sis yog tias koj tsis muaj, lossis muaj teeb meem nrog koj lub Title, thov hu rau peb tau. Nws muaj peev xwm ua tau lwm yam kev npaj. Txhua tus neeg tuav ntaub ntawv teev npe hauv Lub Npe yuav tsum raug tshem tawm thiab/lossis tso tawm los ntawm lub txhab nyiaj. Thov xa mus rau lub chaw tsav tsheb hauv koj lub xeev kom paub meej cov lus qhia. Thov hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm 844-583-8227 nrog cov lus nug.

CARS ua tib zoo ntsuas txhua lub tsheb kom pom cov neeg yuav khoom zoo tshaj plaws. Lawv ntsuam xyuas lub xyoo, ua, qauv, qhov chaw, thiab cov peev xwm rov qab muag tom qab ntawd saib xyuas qhov muag kom ntseeg tau qhov siab tshaj plaws. Feem ntau, cov tsheb raug muag los ntawm qhov chaw muag khoom. High-end lossis tshwj xeeb tsheb raug soj ntsuam ntawm tus kheej thiab muag rau cov khoom lag luam siab tshaj plaws.

Yog lawm. Thaum koj lub tsheb muag, CARS yuav xa email thiab / lossis xa ib tsab ntawv ua tsaug sawv cev ntawm Metro Food on Wheels, uas yog ib daim qauv ntawm koj daim ntawv them se. Thov nco ntsoov tias yog tias koj lub tsheb muag ntau dua $500 thiab koj tus lej cim se tau muab, IRS Daim Ntawv 1098-C, 'Kev Pabcuam ntawm Lub Tsheb, Nkoj, thiab Dav Hlau', yuav xa tuaj rau koj hauv 30 hnub ntawm kev muag khoom hais txog cov nyiaj tau los tag nrho tau txais los ntawm koj qhov nyiaj pub dawb.

CARS, Inc. (Charitable Adult Rides & Services) khiav Cov Kev Pab Cuam Noj Qab Haus Huv ntawm Log Tsheb. CARS yog ISO 9001 tau lees paub 501(c)(3) lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig raws li hauv San Diego uas ua haujlwm raws li kev tswj hwm ntawm pawg thawj coj saib xyuas ywj pheej thiab tshwj xeeb hauv kev pabcuam tsheb pub dawb rau lwm yam tsis muaj txiaj ntsig. CARS ua raws li tsoomfwv ua raws li tag nrho IRS thiab lub xeev cov cai hais txog cov kev pabcuam pub dawb rau tsheb, kev sau npe nrhiav nyiaj txiag, thiab kev txais kev pabcuam pub dawb thoob plaws 50 lub xeev thiab Canada, raws li xav tau. CARS kuj tseem tuav tau qhov A+ Better Business Bureau ntsuam xyuas rau ntau tshaj 10 xyoo.

Yog lawm! Cov tsheb pub dawb yog them se-deductible. Cov xwm txheej se ntawm tus kheej sib txawv. Rau cov lus nug tshwj xeeb ntsig txog se, thov nrog koj tus kws pab tswv yim se lossis xa mus rau IRS Tshaj tawm 4303.

Cov tsheb feem ntau yog muag los ntawm cov khw muag khoom hauv zos thiab peb ua haujlwm kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau ib lub tsheb rau koj thiab Metro Zaub mov ntawm Log. Raws li IRS Cov Lus Qhia, koj tuaj yeem thov tus nqi lag luam ncaj ncees rau koj cov nyiaj pub dawb mus txog tus nqi muag. Yog tias koj lub tsheb raug muag ntau dua $500, qhov siab tshaj plaws ntawm koj qhov kev txiav tawm yuav yog tus nqi muag ntawm lub tsheb uas yuav muab teev rau hauv koj daim ntawv IRS 1098-C.

Txoj cai tshwj xeeb yuav siv tau yog tias lub tsheb pub dawb muag rau $500 lossis tsawg dua. Nyob rau hauv rooj plaub no, kev txiav tawm rau tus nqi qis ntawm lub tsheb tus nqi lag luam ncaj ncees nyob rau hnub ntawm qhov kev pab cuam yuav raug thov, lossis $500, yog tias koj tau sau ntawv lees paub (piv txwv li daim ntawv txais nyiaj pub dawb lossis tsab ntawv ua tsaug uas koj tau txais ib zaug pub dawb txheej txheem tiav).

Qhov "tus nqi lag luam ncaj ncees" ntawm lub tsheb yog tus nqi uas koj tuaj yeem muag nws rau hauv nws qhov xwm txheej tam sim no rau lwm tus neeg, tus neeg muag khoom txaus siab thiab tus neeg yuav khoom, thiab nws sawv cev rau cov nyiaj ntsuab uas koj muab pub dawb. Ib qho yooj yim qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv no yog tus ntiag tug tog muag tus nqi raws li qhia nyob rau hauv kev ntsuam xyuas hauv internet qhia xws li Kelley Blue Phau ntawv.

Feem ntau, koj yuav tau txais daim ntawv txais nyiaj pub dawb los ntawm tus neeg tsav tsheb thaum lub sijhawm koj tuaj tos tsheb. Qhov kev lees paub thawj zaug no yuav qhia koj lub npe nrog rau xyoo, tsim, qauv thiab cov xwm txheej ntawm lub tsheb uas koj pub. Tom qab ntawd koj yuav tau xa ib tsab ntawv ua tsaug sawv cev ntawm Metro Food on Wheels, uas yog daim ntawv them se, tsis pub dhau 30 hnub ntawm kev muag tsheb. Qhov no yuav yog koj daim ntawv sau se kawg yog tias koj lub tsheb muag tsawg dua $500.

Yog tias koj lub tsheb muag ntau dua $500 thiab koj tus lej cim se tau muab, IRS Daim Ntawv Foos 1098-C, 'Kev Pabcuam ntawm Lub Tsheb, Nkoj, thiab Dav Hlau', yuav raug xa tuaj rau koj hauv 30 hnub ntawm kev muag khoom hais txog tus nqi. ntawm cov nyiaj tau los tag nrho tau txais los ntawm koj qhov nyiaj pub dawb.

Thov hu rau 844-583-8227 thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua, lossis email [email protected] rau kev pab.

Pib txij Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2005, koj tsis tas yuav tsum tau ntsuas tsheb. Tus nqi koj tuaj yeem thov yuav yog tus nqi ntawm cov nyiaj tau los tag nrho tau txais los ntawm koj lub tsheb. Yog tias koj lub tsheb muag ntau dua $5,000, koj yuav tsum ua kom tiav Tshooj B ntawm Daim Ntawv 8283 thiab tau txais kev lees paub kos npe rau ntawm daim foos ua ntej thov qhov kev txiav tawm, thiab daim ntawv ua tiav yuav tsum tau suav nrog koj cov nyiaj tau los ua se rov qab.

Muaj ntau ntau cov kev pab cuam los coj koj mus rau txoj kev pub dawb tsheb. Thov nyem qhov txuas hauv qab no kom nkag mus rau IRS cov ntawv tshaj tawm thiab cov peev txheej. Yog tias koj tseem muaj lus nug, thov hu rau CARS tus xov tooj hu dawb ntawm 844-583-8227 xya hnub hauv ib lub lis piam thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua.

Qhov kev pab pub dawb tsheb no tiv thaiv tus kheej ntawm txhua tus neeg pub dawb. Cov ntaub ntawv pub dawb tsis muab rau ib lub koom haum tshwj tsis yog IRS raws li txoj cai. Cov npe pub dawb thiab chaw nyob raug qhia tshwj xeeb rau lub koom haum pub dawb. Cov lej Xaus Saus uas xav tau raws li txoj cai lij choj tam sim no rau kev pub dawb tsheb tsuas yog muab faib rau IRS. Cov Naj Npawb Xaus Saus tau encrypted nrog AES256 encryption. Tus yuam sij encryption khaws cia nyob deb ntawm cov ntaub ntawv. Kev tswj hwm yog nyob rau hauv qhov txwv kom txwv leej twg tuaj yeem thov nkag mus rau tus lej Xaus Saus uas tau muab zais nrog cov ntawv teev cia ntawm txhua qhov nkag.

Kev Ceeb Toom hauv Xeev ua pov thawj tias koj tsis yog tus tswv ntawm lub tsheb pub dawb lawm. Nyob ntawm seb lub xeev ntawm lub tsheb tau sau npe, koj cov kauj ruam tom ntej (tom qab koj lub tsheb tau txais lawm) yog ceeb toom rau lub xeev txog koj cov tsheb pub dawb tsis ntev los no. Thov ceeb toom koj lub xeev tsuas yog tom qab lub tsheb tuaj tos. Cov kauj ruam no yuav xav tau los ntawm Lub Xeev thiab tej zaum yuav suav nrog kev tso npe rau daim ntawv tso cai.

Cov kauj ruam uas xav tau los tso koj lub luag haujlwm ntawm lub tsheb pub dawb sib txawv raws lub xeev. Peb Cov Neeg Sawv Cev Pabcuam Tsheb tuaj yeem muab koj cov kauj ruam tsim nyog rau txhua lub xeev. Yog tias koj muaj lus nug txog yuav ua li cas ceeb toom koj lub xeev txog koj lub tsheb pub dawb, thov hu rau 844-583-8227 xya hnub hauv ib lub lis piam thaum lub sijhawm ua haujlwm, lossis email [email protected].

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024