Cov hauj lwm

Txaus siab rau cov haujlwm uas pab txuas cov laus thiab cov neeg xiam oob khab nrog cov zaub mov zoo uas lawv xav tau kom nyob hauv tsev? Thov saib cov sijhawm hauv qab no nrog Metro Pluag mov rau ntawm Cov Log thiab nws cov koom nrog txoj haujlwm.

Cov Pluas Mov rau hauv cov log

Tus Sawv Cev Rau Kev Rau Npe Kawm (Ob hom Lus)

Peb tab tom nrhiav rau tus neeg muaj zog thiab muaj siab hlub los txuas Twin Cities cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob qhab nrog cov peev txheej uas lawv xav tau los ua neej nyob ywj pheej. Raws li Metro Meals on Wheels txuas ntxiv nthuav dav hauv zej zog, txoj haujlwm no xav kom tus neeg thov kev paub ua lus Askiv thiab ib hom lus hauv qab no: Somali, Hmong lossis Spanish.

Pawg Thawj Coj

Yog tias koj mob siab rau kom tau txais cov zaub mov muaj txiaj ntsig zoo xa mus rau cov neeg laus thiab cov neeg muaj kev tsis taus thoob plaws hauv Twin Cities peb xav txhawb koj los ua tus tswv cuab ntawm Metro Food on Wheels Board of Directors. Thov hu rau Tus Thawj Coj Thawj Coj, Patrick Rowan, rau daim ntawv thov: [email protected]

Cov Pluas Noj ntawm Cov Log ntawm chav ua noj ntawm cov hauv kev lag luam hauv kev koom tes nrog Qhib Caj Npab ntawm Minnesota 

Thov saib qhib rau Arms nplooj ntawv ua haujlwm rau cov kev qhib.

Kev Koom Tes Nrog

Cov Metro Pluas Noj rau Cov Log koom nrog nws 32 tus neeg nyob hauv ib puag ncig pab xa zaub mov ntawm Wheels thoob plaws hauv Nroog Ntxaib. Cov haujlwm thiab cov thawj coj ntawm cov thawj coj hauv qab no muaj nyob rau ntawm peb cov phiaj xwm zej zog:

Hloov pauv rau MOW Tus Thawj Coj Txoj Haujlwm - Edina / Richfield / Southwest Minneapolis Cov Khoom Noj ntawm Lub Log

Edina, Richfield, thiab Southwest Minneapolis Meals on Wheels tab tom nrhiav ib tus neeg los pab rau lawv tus Thawj Saib Xyuas Kev Pabcuam, mus so, hnub so, thiab lwm yam. Cov sijhawm teev yuav nyob ib puag ncig 2 – 5 teev ib hnub, nyob ntawm hnub koj xav tau.

Tus neeg sib tw zoo tshaj plaws yog nthuav dav thiab tsis ntshai ntawm computers. Lub sub yuav raug cob qhia los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm, thiab ua haujlwm nrog nws ob peb hnub los kawm cov haujlwm uas tau muab. Thov hu rau Joanne Larsen ntawm 612-990-5398 lossis [email protected] yog xav paub ntxiv.