Sau Npe Mus Ua Tub Rog

Ua tsaug rau koj txoj kev txaus siab rau kev tuaj yeem pab dawb rau Meals on Wheels los pab coj khoom noj khoom haus thiab kev ywj pheej rau cov laus thiab cov neeg xiam oob khab hauv Minneapolis / St. Paul metro cheeb tsam! Thov sau rau daim foos no thiab peb yuav ntsib koj sai sai nrog txhua yam koj xav tau pib.