Cov Xwm Txheej

Khiav rau pluas mov ntawm lub log hauv Twin Cities Marathon

Saint Paul RiverCentre 175 West Kellogg Blvd, St. Paul, MN, Tebchaws Asmeskas

Noj mov ntawm lub log yog zoo siab los ua ib tug neeg ua hauj lwm Charity Partner rau Twin Cities In Motion 2024 Medtronic Twin Cities Marathon Weekend, nrog qhib qhov chaw ntawm peb pab neeg rau ob lub Marathon thiab lav nkag mus rau hauv 10 mais.