Tshaj Tawm

Ntawm Metro Meals on Wheels, peb ntseeg ruaj khov hais txog kev sib qhia cov ntaub ntawv tseem ceeb nrog peb cov neeg siv khoom, cov neeg pub dawb thiab cov neeg tuaj yeem pab dawb. Ntawm no koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv nyiaj txiag xws li cov ntawv tshaj tawm xyoo dhau los thiab cov ntawv ua se.

Kev Tshaj Qhia Txhua Xyoo

2023 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2022 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2021 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2020 Kev Tshaj Qhia Txhua Xyoo

2019 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo 2018

Daim Ntawv Qhia Xyoo 2017

Daim Ntawv Tshaj Qhia Txhua Xyoo 2016

Daim Ntawv Qhia Xyoo 2015

Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo 2014

Daim Ntawv Tshaj Qhia Txhua Xyoo 2013

2011/2012 Kev Tshaj Qhia Txhua Xyoo

Daim ntawv 990

FY2022 Daim Ntawv 990

FY2021 Daim Ntawv 990

FY 2020 Daim Ntawv 990

FY 2019 Daim Ntawv 990

FY2018 Daim Ntawv 990

FY2017 Daim 990

FY2016 Daim Ntawv 990

FY2015 Daim Ntawv 990