Tiv Tauj Peb

Meals on Wheels yog lub koom haum ntawm 32 qhov chaw noj mov hauv zej zog uas ua haujlwm rau Minneapolis/St. Paul metro cheeb tsam. Koj tuaj yeem tiv tauj peb ntawm ntau txoj hauv kev:

- Yog tias koj tab tom nrhiav pib txais mov, sau npe ntawm noNkag siab tias peb pabcuam Minneapolis / St. Paul cheeb tsam chaw. Yog tias koj xav tau txais zaub mov tab sis tsis nyob hauv Minnesota, thov mus saib foodsonwheelsamerica.org los txiav txim siab saib txoj kev pab txais mov twg thiaj yog rau koj.

- Yog tias koj xav ua haujlwm pub dawb, sau npe ntawm noThov nco ntsoov tias muaj cib fim pab dawb tsuas yog nyob rau Minneapolis / St. Paul cheeb tsam chaw.

Koj tseem tuaj yeem hu rau peb hauv xov tooj ntawm 612.623.3363 thiab xa ntawv hauv Xov tooj Metro Meals on Wheels, 1200 Washington Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415.

Rau lwm cov lus nug, ua kom tiav daim foos no thiab peb yuav tiv tauj koj.

  • Daim teb no yog rau kev siv tau thiab yuav tsum tau tso tseg tsis hloov.

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024