Txhawb Cov Zaub Mov ntawm Lub Log hauv Allina Donation Drive!

Koj qhov kev txhawb nqa pab kom ntseeg tau tias cov kev pab cuam Meals on Wheels hauv zos yuav tsis muaj leej twg tig mus rau lub caij so no. Ua tsaug rau Allina Health thiab lawv cov neeg ua haujlwm rau kev pab tiv thaiv kev tshaib kev nqhis thiab kev nyob ib leeg!

2211

Pub dawb

Twin Cities Meals on Wheels
xa ze li 1.5 lab pluas noj
txhua xyoo rau peb cov neeg nyob ze.

Saib seb koj qhov nyiaj pub dawb cuam tshuam li cas rau cov neeg laus hauv zos