Txhawb nqa koj cov neeg zej zog laus nrog kev pub dawb!

Vim koj saib xyuas, pab xyuas kom meej tias cov kev pab cuam Meals on Wheels tuaj yeem pab txhua tus neeg xav tau zaub mov. Koj qhov kev txhawb nqa nqa khoom noj muaj txiaj ntsig thiab kev sib raug zoo rau koj cov neeg nyob ze!

Pub tam sim no!