Sau npe los ua tus hu dawb!

Raws li peb npaj rau txoj kev sib kis tus kabmob Coronavirus / COVID-19, Meals on Wheels tau npaj siab tias yuav tsum muaj cov neeg pab dawb tuaj yeem pabcuam noj mov mus ntxiv rau cov neeg nyob sib ze uas vam khom peb. Nov yog txoj hauv kev zoo rau cov tib neeg noj qab haus huv los pab koj lub zej zog thaum lub sijhawm muaj kev nyuaj.

Cov haujlwm ua haujlwm pub dawb ua haujlwm feem ntau siv li ib teev nruab nrab ntawm 11 teev sawv ntxov txog 1 teev tsaus ntuj rau hnub ua haujlwm. Peb yuav ua peb qhov zoo tshaj plaws kom phim koj nrog rau qhov chaw xa khoom ze koj lub tsev lossis chaw ua haujlwm. Cov kws tswj kev xa khoom yuav muab txhua cov khoom tsim nyog los txwv kev kis kabmob thaum lub sijhawm taug kev thiab ua kom koj thiab cov neeg noj mov muaj kev nyab xeeb.

Sau npe ua ib tug hu-tau tus ua haujlwm pab dawb

  • * Thov sau qhov chaw nyob uas koj xav tau thaum lub sijhawm noj su